تحقیق تفسير سوره حمد|جی آر

تحقیق تفسير سوره حمد

دسته بندی این مطلب: معارف اسلامی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق تفسير سوره حمد می باشد.

تحقیق تفسير سوره حمد

مشخصات فایل:
تحقیق تفسير سوره حمد
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 26


بخشی از متن تحقیق:

بسم الله الرحمن الرحيم.

(بسم الله)
يعني بر تمام امورم ، ياري از خدا مي طلبم . خدائيكه ، پرستش و بندگي، جز براي او ،شايسته نيست.
خداءيكه دادرس است ،آنگاه كه از او دادخواهي شود. پذيرا و جوابگو است،هر آنگاه كه خوانده شود.
(رحمن):همان
{كسي}است كه؛ به روزي بندگانش شديدا متمايل است !و مواد روزيش را از آنان
نبرد ، اگر فرمانش نبرند! (رحيم) رحيم است ، به بندگان مؤمن . واز رحمت وي
است ، كه صد رحمت آفريد! واز آن ،رحمت واحدي ، در همة آفريدگان قرار داد!

الحمد و الله رب العالمين.
بندة
من مرا حمد گفت و اقرار كرد نعمتهائي كه در اختيار دارد از ناحيه من است ،
و بلاهائي كه به او نرسيده بازبه لطف و تفضل من است؛و من شما فرشتگان را
گواه ميگيرم كه نعمتهاي دنيائي و آخرتي او را زياد نمود ، بلاهاي آخرت
راازاو دور كنم، همانطوريكه بلاهاي دنيا را ازوادور كردم.

{الحمد
الاه}! چون بشناسائي همه قادر نيستند . زيرا ؛ نعم و عطاي او ؛بيش از آنست
كه بشمار درآيد ه آنست كه ؛خداوند برخي از نعمي را كه ببندگانش ارزاني
داشته! سر بسته- بآنها معرفي كرده است .چون ؛ تفضيلا ! بشناسائي همة آنان
قادر نيستند . زيرا ؛ نعم وعطاي او ، بيش از آنست كه بشمار درآيدوشناخته
شود. {رب العالمين} مالك و خالق و روزي رسان آنها است-از آنجا كه
ميدانند!واز آنجاكه نميدانند! پس ؛ روزي معلوم و تقسيم شده است .آدم بهر
روش وآئين كه ميخواهد در دنيا رفتار نمايد- در هر حال وموقعيتي كه هست-
روزي باو ميرسد ! تقوي تقوي دار زيادش نميكند ! وتبهكاري فاسق وفاجر،
ونقصانش نمي آيد . بين بني آدم و روزيش پردهاي است!َ كه روزي،طالب وجوياي
او است!تا آنجا كه اگر ؛ احدي از شما ، درطلب روزيش درنگي نمايد ، روزيش

در جست او است! همچنان كه ؛ مرگ ومير بجوستجوي وي است!.
الرحمن الرحيم.
در
خواست عطف وعنايت (بيشتري) است! ويادياز نعم و الطاف او است! كه،بر تمام
آفريدگانش ارزاني داشته! بتفضيلي كه :بنده ام شهادت داد كه: من رحمن رحيم
هستم ،من نيز شما را شاهد ميگيرم كه بهرةاورااز نعمت ورحمت خود فراوان
ساخته ، نصيبش رااز عطاء وبخشش خودم بسيار مي كنم.{رحمن}همان كسي كه به
روزي بندگانش شديدا متمايل است ! و مواد روزي خود را از آنان نبرد ، اگر چه
فرمانش نبرند. بافراد با ايمان ، در كاهش بندگي و طاعتشان رحيم است.و
بافراد كافر كيش و ناسپاس ! – كه خواستار كمك و همراهي اند ، با رفيق
ومدارا ! بآنان – رحيم است.

واز
رحمت او است كه نيروي بلند شدن و غذا خوردن از كودك،گرفته است!بجاي آن تاب
وتوان به مادرش داد! واو را به كودك خويش دلسوز و مهربان آفريد! تا بتربيت
و پرستاريش قيام كند. و اما {الرحيم} معنايش اينست كه: او به بندگان مؤ
منش رحيم است .واز رحمت او است كه صد رحمت آفريد!از آن رحمت واحدي در خلايق
و همة آفريدگان قرار داد.و بآن مردم بيكديگر رحيم و دلسوزند!.و مادر به
فرزندش مهربان است..

مالك يوم الدين
اقرار واعترافي است، برستاخيز و(روز) حساب ومجازات وپاداش !. واثبات
و
تحكيم سلطنت و ملك آخرت ، براي حضرت مولي سبحانه!- همانند اثبات سلطنت و
ملك دنيا-و در حديث چنين است:{خدا بر اقامة روز جزا – كه همان روز حساب است
– قادرو توانا است. قادر است،كه آنرا ،از زمان و قوعش جلو بيندازد!و از
اوقـات بـروزش بـتاخير افكنـد! او در روز جزا –نيز

مالك است! از اينرو ؛ بحق داوري كند !آنكه ؛دامن خويش بجور و ستم ،آلوده است! در انروز مالك
هيچ
حكم وداوري نيست ، بدانگونه كه – در دنيا- آنكه صاحب اختيار و مالك احكام ،
ستم كند!.}در حقيقت ؛اوروز رستاخيز –مالك سرنوشت خلايق است و هر كه در
دنيا ، از شك وترديدش اثري بجاي مانده! يا سخت به گردنكشي پرداخته است،
چنين فردي را بآتش افكند! واز رنج وعذاب خداي عزوجل !برايش گريز و امتناعي
نيست وهر كه در دنيا جبين كرنش وفروتني ! بر آستان او سائيده!.

وبر اين خصلت بندگانش ؛ رنگ دوام و حفاظت داده است ، برحمت بيكرانش اورا در بهشت
2برين
جاي دهد.! شما شاهد باشيد همان طور كه بنده ام اعتراف كرد به اينكه من
مالك روز جزا هستم ، در آن روز كه روز حساب است، حساب اوراآسان ميكنم ،
وحسنات او را قبول نموده از گناهانش صرف نظر ميكن...